Kemin–Tornion alueen linnut -kirja

© Pentti Rauhala, Matti Suopajärvi & Pekka Suopajärvi© Pentti Rauhala, Matti Suopajärvi & Pekka Suopajärvi© Pentti Rauhala, Matti Suopajärvi & Pekka Suopajärvi

Kemin–Tornion seudun linnustoa käsittelevä teos, jonka tekijät ovat Pentti Rauhala, Matti Suopajärvi ja Pekka Suopajärvi, on A4-kokoinen, 239 sivuinen, nelivärinen ja kovakantinen sidottu opus (ISBN 978-952-93-5407-8).

Julkaisuun on koottu yksiin kansiin alueen linnustoa käsittelevä vuosikymmenien aikana kerätty mittava tietoaineisto, joka on aiemmin ollut hajallaan kymmenissä tieteellisissä sarjoissa, eri yhteisöjen teettämissä selvityksissä ja paikallisissa sekä valtakunnallisissa lintulehdissä. Lisäksi Helsingin- ja Oulun Yliopistojen luonnontieteellisten museoiden arkistoista on saatu runsaasti tutkimustietoa, josta osaa ei ole lainkaan julkaistu tai tiedot on käsitelty valtakunnallisella tasolla, jolloin alueelliset näkökohdat ovat jääneet vähälle huomiolle.

Kirjan varhaisimmat tiedot ovat peräisin 1700-luvun lopulta alkavasta Suomen tiedeseuran fenologia-aineistosta ja helsinkiläisen professorin Johan Axel Palménin sekä lintututkija Einari Merikallion arkistoista. Tiedot lajien runsaudesta ja kannanvaihteluista perustuvat alueella harrastajavoimin tehtyihin lintulaskentoihin, joissa on selvitetty saaristoa (1910, 1912, 1957–1960 ja 1974–2014), järviä (1974–2013), soita (1957–1965, 1976–2009), peltoja (laajimmin 1980–1995), asuinalueita (1990-luku ja 2013), talvilinnustoa (1956–2014), petolinnustoa (1978–2014) ja kevät- sekä syysmuuttoa (1700-luvun lopulta alkaen, tiiviimmin 1965–2014). Monet tutkimuksista ovat olleet osa Helsingin yliopiston johtamia lintulaskentoja. Erityismaininnan ansaitsevat maalinnuston linjalaskennat, joita on tehty 1352 km sekä petolintuseurannat, joiden tuloksena alueelta on täytetty noin 4500 petolintujen pesäkorttia.

Kirjan keskeisenä osana ovat lajikuvaukset, joissa kuvataan maailmanlaajuisten ja Suomen taustatietojen jälkeen alueen linnuston levinneisyyden ja runsauden muutoksia ja nykyistä esiintymistä. Lajikuvauksia elävöittävät vuosina 1974–1979, 1986–1989 ja 2006–2010 toteutettujen Lintuatlaksien pesimäaluekartat ja talvilinnuston esiintymistä kuvaavat talvikartat tutkimusalueelta ja koko Suomesta. Lisäksi kirjassa esitetään kevätmuuton ensihavainnot 1967–2014, syysmuuton viimeiset havainnot 1965–2013 (taulukko), saaristolajien laskentatuloksia, harvalukuisten lajien vuosittaiset yksilömäärät sekä läpimuuttajien havainnot viikoittain viime vuosikymmeniltä. Graafeja on yhteensä 243 ja karttoja 163. Näiden värit on valittu puna-vihersokeus huomioiden.

Teoksen alussa esitellään alueen luonnon ja linnuston yleispiirteitä, lintupaikkoja, sekä kerrotaan alueen lintuharrastuksen uranuurtajista 1700-luvun lopulta näihin päiviin. Kirjan loppuun on koottu alueelta julkaistu lintukirjallisuus – 645 viitettä vuosilta 1803–2014.

Kirjaa voi tilata osoitteesta pentti.rauhala at-merkki kolumbus.fi hintaan 30 euroa + posti- ja pakkauskulut (1 kirja noin 10 €, 2–3 kirjaa noin 14 €, 4-7 kirjaa noin 16 €). Kirjaa myyvät myös Torniossa matti.suopajarvi at-merkki pp.inet.fi ja Oulussa pekka.suopajarvi at-merkki gmail.com.

Lisämateriaali

Rauhala, P., Suopajärvi, M. & Suopajärvi, P. 2015: Kemin–Tornion alueen linnut – lisäliitteet. Versio 16.12.2015.

Errata

Kirjan lajitekstit sisältävät yli 2800 lintuhavaintoa, taulukot yli 11 000 havaintoa ja lisäksi tekstissä on runsaasti erilaista numerotietoa. Vaikka aineisto on tarkastettu moneen kertaan, olisi suoranainen ihme, jos kirjassa ei olisi yhtään virhettä. Otamme mielellämme vastaan korjauksia kirjan tietoihin (pekka.suopajarvi at-merkki gmail.com)

Kun lähetät korjauspyyntöä, ilmoita seuraavat tiedot.

 Sivu | Palsta | Rivi | Kirjan tieto | Korjaus

 

Markkinointimateriaali

Seuraavia kuvia voi käyttää esittelytarkoituksessa: